BIP Sejny

Idź do spisu treści

Menu główne

Dokumenty

Statut Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach

Podstawa  prawna:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016r. poz. 1943 )
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.(D.U. 2018, poz. 691)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017  roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017r, poz. 1591).
Rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do9 mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.
Uchwała Nr XXXV/186/14 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2014r. w prawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 13.
Uchwała Nr XXXVI/189/14 Rady Miasta Sejny z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany   nazwy Przedszkola nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach.
Uchwała  Nr LIII/307/18 Rady Miasta Sejny z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Miasto Sejny publicznym Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Nazwa przedszkola

§ 1.
Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną, która:
a) Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
b) Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
c) Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
d) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach .

Siedziba przedszkola znajduje się w budynku przy ul. Zawadzkiego 13. Dopuszcza się lokalizację oddziałów przedszkola w innych budynkach wskazanych przez Burmistrza Miasta Sejny, jeżeli ilość dzieci zgłoszonych do przedszkola przekroczy ilość miejsc w budynku przy ul. Zawadzkiego 13.

Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Sejny.
Organem nadzorującym przedszkole jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku
Siedzibą organu Prowadzącego przedszkole jest Miasto Sejny ul. Józefa Piłsudskiego 25
Przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może być dokonana zmiana nazwy lub nadane imię osoby, osób lub instytucji.
Zmiany nazwy lub nadania imienia dokonuje Rada Miasta.
Ustalona nazwa przedszkola „Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach” używana jest w pełnym brzmieniu w pieczęciach i stemplach.

§2
Cele i zadania przedszkola

Nadrzędną wartością edukacji przedszkolnej jest rozwój dziecka.
Celem przedszkola jest wspieranie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący,
objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.


Do zadań przedszkola należy:
wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego ,
tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.


Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 127 ust. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem regionalnym i etnicznym realizuje się na wniosek rodziców- opiekunów prawnych.

§3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola
z niepełnosprawności,
z niedostosowania społecznego,
z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
z zaburzeń zachowania i emocji,
ze szczególnych uzdolnień,
ze specyficznych trudności w uczeniu się,
z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
z choroby przewlekłej,
z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
z niepowodzeń edukacyjnych,
z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka.

4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola z inicjatywy:
dziecka,
rodziców dziecka,
dyrektora przedszkola,
nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,
poradni,
pomocy nauczyciela,
pracownika socjalnego,
asystenta rodziny,
kuratora sądowego.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele – wychowawcy.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
Rodzicami uczniów;
Poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
Placówkami doskonalenia nauczycieli;
Szkoła podstawową
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela się w formie:
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
zajęć rozwijających uzdolnienia;
porad i konsultacji.
Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.
W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia wykraczające poza podstawę programową: rytmika, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne, teatralne, języki obce. Wniosek rodzice kierują do dyrektora przedszkola na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. Organizację wnioskowanych zajęć dodatkowych pozostawiają dyrektorowi przedszkola. Zajęcia dodatkowe są nieodpłatne. Rodzice wpisują dzieci na listy i potwierdzają zgłoszenie własnoręcznym podpisem.  Jeżeli zajęcia są odpłatne, prowadzone przez firmy zewnętrzne, odbywają się po godzinach pracy przedszkola .
W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu  w celu wskazania sposobu jego rozwiązania.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień i zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Działania, o których mowa, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje rodziców dziecka.
Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w przedszkolu należy w szczególności:
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,
podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się,
współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.

31. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

31 .W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola
32. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka  w życiu przedszkola,
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-
Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,
prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 4
Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

5
Indywidualny model przedszkola

Misja:
Kochamy dzieci takimi jakie są i nie szczędzimy wysiłku aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wizj
a
Jesteśmy przedszkolem pracującym w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole. Nasz program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami. Kadra przedszkola permanentnie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Przedszkole powiązane jest licznymi więzami współpracy z instytucjami środowiska lokalnego, co wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój dzieci oraz budzi przywiązanie do Jego „Małej Ojczyzny”. Naszą postawą i działaniem  wypełniamy spadkobierców historii naszych dziadów i idei reprezentowanych przez patrona naszego przedszkola – Marszałka Józefa  Piłsudskiego.

Przedszkole  wypracowało  indywidualny model przedszkola o profilu patriotycznym przez:
posiadanie patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego,
objęcie wychowaniem patriotycznym wszystkich wychowanków
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki – przedszkola z tradycjami patriotycznymi
współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom, oraz z organizacjami ze środowiska patriotycznego
promowanie placówki w środowisku,
tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom i środowisku
podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie człowieka, środowiska i świata ( małej i wielkiej Ojczyzny).
prowadzenie własnej strony internetowej, facebooka
opracowanie i udział w projektach

6
Zadania przedszkola związane z nauką religii
Nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach określonych   Rozporządzeniem MEN z dnia 7 czerwca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
W przedszkolu na życzenie rodziców prowadzona jest dla dzieci 6 letnich religia.
Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający misję od Biskupa Ełckiego.

7
Zadania związane z bezpieczeństwem
W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 12 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, takich jak kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
.

Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

8
Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu
Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.
Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do przedszkola i wprowadzić dziecko do sali.
Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców dziecka i wyszczególnione w umowie.
Upoważnienie, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 9.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

9
Organy przedszkola
Organami przedszkola są:
dyrektor,
rada pedagogiczna,
rada rodziców.

Dyrektor przedszkola:
organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradnią  psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Pozyskuje sojuszników i sponsorów w działalności przedszkola
Prowadzi działania marketingowe w celu pozyskania środków finansowych na rzecz placówki
W przypadku nieobecności dyrektora placówki zastępuje go wyznaczony zarządzeniem dyrektora nauczyciel pełniący jego obowiązki.

Zadania dyrektora dotyczące awansu zawodowego nauczyciela:
Przyjmuje wnioski o rozpoczęcie stażu ( od nauczyciela stażysty- automatycznie, od nauczyciela kontraktowego i mianowanego – z ich inicjatywy).
Przydziela opiekuna stażu ( dla nauczyciela stażysty i n-la kontraktowego)
Zatwierdza plan rozwoju zawodowego
Wspiera nauczyciela w odbywaniu stażu
Dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się na stopień nauczyciela mianowanego
Bierze udział w pracach komisji jako przewodniczący – na stopień n-la kontraktowego, jako członek na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Nadaje stopień awansu zawodowego ( na nauczyciela kontraktowego)

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących kształcenia wychowania i opieki.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian
Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole lub co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
zatwierdzanie planów pracy przedszkola
podejmowanie uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów prze radę rodziców,
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia.
Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora .
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów.
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, harmonogram pracy nauczycieli,
projekt planu finansowego przedszkola,
wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

W przedszkolu funkcjonuje rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
W skład rady rodziców wchodzą: przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
program wychowawczo-profilaktyczny,
projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.

10
Organizacja przedszkola
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
W okresie ferii oraz przy zmniejszonej frekwencji dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup. W tym czasie przewiduje się zagospodarowanie pracowników w ramach organizacji wewnętrznej placówki. O łączeniu grup powiadamia się rodziców pierwszym dniu ferii po stwierdzeniu stanu obecności dzieci w przedszkolu.

W okresie między przypadającymi świętami przedszkole pełni dyżur. W tym okresie przy zmniejszonej frekwencji dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup. W tym czasie przewiduje się zagospodarowanie pracowników w ramach organizacji wewnętrznej placówki.

11
Praca wychowawczo-dydaktyczna
P
raca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie w godzinach od 7.00 do 12.00
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
Zajęcia korekcyjne dokumentowane są w dzienniku zajęć dodatkowych.
Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem na poznanie liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

12
Arkusz organizacji przedszkola
Szczegółową pracę przedszkola w danym roku określa arkusz organizacyjny przedszkola .
Arkusz organizacji przedszkola, o którym mowa w pt. 1 opracowany przez dyrektora przedszkola oraz zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, dyrektor przedszkola przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku do organu prowadzącego przedszkole.
Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 2., jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 10kwietnia danego roku.
Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, organ prowadzący przedszkole zatwierdza, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola opracowanych przez dyrektora przedszkola.
Arkusz organizacji przedszkola określa:

liczbę nauczycieli ogółem, w którym, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć
liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017r r. poz. 1189 2203), w podziale na stopnie awansu zawodowego
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych
liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6a. Arkusz organizacji przedszkola poza informacjami, o których mowa w ust. 1, określa w szczególności:

liczbę oddziałów,
liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
tygodniowy wymiar zajęć religii tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

13
Ramowy rozkład dni
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.
6
:30 –  7:00   schodzenie się dzieci:

–  dzieci witają się z panią i kolegami, prowadzą  rozmowy,    aktywizują  się do podejmowania działalności zabawowej.

7
:00 – 8:30 swobodne zabawy z niewielką ingerencją nauczyciela:

– Dzieci dokonują  swobodnego wyboru aktywności zabawowej

łączą się w zespoły, podejmują działalność zabawową, rysują, budują, konstruują,  grają.  Odtwarzają różnorodne role społeczne podczas zabaw tematycznych, dzięki czemu rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kącikach zabaw, doskonalą sprawności manualne, usamodzielniają się przez co coraz śmielej zgłaszają propozycje działań.

8
:30 – 9:00– przygotowanie do śniadania:

– Dzieci porządkują salę po skończonej zabawie, biorą  udział w ćwiczeniach porannych, odwiedzają  toaletę w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych i zabiegów higienicznych.

Systematyczność powyższych czynności prowadzi do nabycia i utrwalania  zdrowych nawyków higienicznych.

9
:00 – 9:30 – śniadanie:

– Nie spóźniamy się!  Nie zdrowe są  zimne posiłki i przykro  je samotnie  spożywać.

9
:30 – 10:45 – zajęcia bezpośrednio organizowane i kierowane przez nauczyciela:

–  Dzieci słuchają opowiadań, bajek, baśni, uczą się wierszy, układają i rozwiązują zagadki, rebusy, historyjki obrazkowe, wypowiadają się na temat opowiadań, obrazów czy historyjek. Uczą się wierszy,  biorą udział w inscenizacjach, teatrzykach, dramie. Podczas wycieczek i spacerów odkrywają i kreują  otaczający nas świat społeczny, przyrodniczy, kulturalny. Z radością wchodzą w świat matematyki:  dodają i odejmują, liczą, poznają kierunki,  stosunki wielkościowe, ilościowe  i przestrzenne. Uczą się tupać, klaskać, śpiewać, tańczyć i grać na prostych instrumentach perkusyjnych. Zajmują się twórczością plastyczną posługując się różnorodnymi technikami  plastycznymi. Dzieci kształtują tożsamość narodową, uczą się tolerancji  i  szacunku wobec inności, uczą się akceptować sposób myślenia i działania kolegów oraz tolerować odmienność zdania i działania innych. Chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

10
:45 – 11:00 prace porządkowo-gospodarcze po skończonych zajęciach, czynności higieniczne:

11
:00 – 11:45 gry i zabawy na świeżym powietrzu:

– Dzieci rozwijają sprawność ruchową podczas  gier i zabaw z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego w ogrodzie przedszkolnym.  Spacerują, latem bawią się w  piaskownicy, zimą zjeżdżają na sankach, poznają otaczające środowisko przyrodnicze i społeczne podczas pieszych wycieczek.

11
:45 – 12:00 przygotowanie do obiadu:

-Dzieci  wracają do sali,  samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych,  dbają  o estetykę własnego wyglądu  oraz czystość i estetykę otoczenia.

12
:00 – 12:15 obiad

12
:15 – 12:30   czynności higieniczne, poobiedni relaks:

-Dzieci myją  zęby,  odpoczywają   leżąc na kocykach,  słuchają  muzyki relaksacyjnej, bajek,  bajek  muzycznych,  stosują relaksacyjne masażyki.

12
:30 – 13:30   zajęcia nadprogramowe organizowane przez nauczyciela:

Dzieci prowadzą gry i  zabawy  edukacyjne,  wspomagające  jego rozwój w sferze umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej. Realizują programy autorskie  oraz projekty edukacyjne rozszerzające zakres podstawy programowej. Poprzez zabawy muzyczne, plastyczne, teatralne czy sprawnościowe dzieci rozwijają  twórcze zdolności i posiadane predyspozycje. Przygotowują się do udziału w konkursach, festiwalach,  imprezach okolicznościowych. Podejmują zajęcia i zabawy   z własnej inicjatywy.

13
:30 – 14:15 gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki:

– Dzieci nabywają  umiejętności organizowania zabaw w grupie, bezpiecznie korzystają ze sprzętu rekreacyjnego.

14
:15 – 14:30 czynności przygotowawcze do podwieczorku:

Dzieci wracają do sali,  samodzielnie i prawidłowo korzystają  z szatni i pomieszczeń sanitarnych, aktywnie  dbają o estetykę własnego wyglądu  oraz czystość i estetykę otoczenia.

14
:30 – 14:45 podwieczorek,

14
:45 – 15:00  czynności higieniczne, częściowe rozchodzenie się do domu.

15
:00 – 15:30 swobodne zabawy i zajęcia dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

Dzieci uczestniczą w  działaniach wychowawczo – opiekuńczych  dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dzieci. Doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw, realizują swoje pomysły samodzielnie lub w  małych grupach.

15
:30 – 16:00 prace porządkowe , rozchodzenie się dzieci do domu.


Rozkład dnia w   przedszkolu   w najmłodszej grupie przedszkolnej

6
:30 –  7:00   schodzenie się dzieci:

–  dzieci witają się z panią i kolegami, prowadzą  rozmowy, aktywizują  się do podejmowania działalności zabawowej.

7
:00 – 8:30 swobodne zabawy z niewielką ingerencją nauczyciela:

– Dzieci dokonują  swobodnego wyboru aktywności zabawowej łączą się w zespoły, podejmują działalność zabawową, rysują, budują, konstruują,  grają.  Odtwarzają różnorodne role społeczne podczas zabaw tematycznych, dzięki czemu rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kącikach zabaw, doskonalą sprawności manualne, usamodzielniają się przez co coraz śmielej zgłaszają propozycje działań.

8
:30 – 9:00– przygotowanie do śniadania:

– Dzieci porządkują salę po skończonej zabawie, biorą  udział w ćwiczeniach porannych, odwiedzają  toaletę w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych i zabiegów higienicznych. Systematyczność powyższych czynności prowadzi do nabycia i utrwalania  zdrowych nawyków higienicznych.

9
:00 – 9:30 – śniadanie:

– Nie spóźniamy się!  Nie zdrowe są  zimne posiłki i przykro  je samotnie  spożywać.

9
:30 – 10:45 – zajęcia bezpośrednio organizowane i kierowane przez nauczyciela:

–  Dzieci słuchają opowiadań, bajek, baśni, uczą się wierszy, układają i rozwiązują zagadki, rebusy, historyjki obrazkowe, wypowiadają się na temat opowiadań, obrazów czy historyjek. Uczą się wierszy,  biorą udział w inscenizacjach, teatrzykach, dramie. Podczas wycieczek i spacerów odkrywają i kreują  otaczający  nas świat społeczny, przyrodniczy, kulturalny.

Z radością wchodzą w świat matematyki:  dodają i odejmują, liczą, poznają kierunki,  stosunki wielkościowe, ilościowe  i przestrzenne. Śpiewają, tańczą i grają na instrumentach. Zajmują się twórczością plastyczną posługując się różnorodnymi technikami  plastycznymi  Uczą się tolerancji  i  szacunku wobec inności,  uczą się akceptować  sposób myślenia i działania kolegów  oraz tolerować odmienność zdania  innych. Chętnie uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych.

10
:45 – 11:00 prace porządkowo-gospodarcze

11
:00 – 11:45 gry i zabawy na świeżym powietrzu:

Dzieci rozwijają sprawność ruchową podczas  gier i zabaw z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego.  Spacerują, latem bawią się w piaskownicy, zimą zjeżdżają na sankach, podczas pieszych wycieczek poznają otaczające środowisko przyrodnicze i społeczne.

11
:45 – 12:00 przygotowanie do obiadu:

Dzieci  wracają samodzielnie  korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych,  dbają  o estetykę własnego wyglądu  oraz czystość i estetykę otoczenia.

12
:00 – 12:15 obiad

12
:15 – 14:00   czynności higieniczne, poobiedni relaks:

Dzieci myją  zęby,  odpoczywają   leżąc na materacykach,  słuchają  muzyki relaksacyjnej, bajek lub  bajek  muzycznych.

14
:00 – 14:20 czynności przygotowawcze do podwieczorku:

Dzieci korzystają  z  pomieszczeń sanitarnych, aktywnie  dbają o estetykę własnego wyglądu  oraz czystość i estetykę otoczenia.

14
:20 – 14:45 podwieczorek,

14
:45 – 15:00

czynności higieniczne, częściowe rozchodzenie się częściowe dzieci

15
:00 – 15:30 swobodne zabawy i zajęcia dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

Dzieci uczestniczą w  działaniach wychowawczo – opiekuńczych  dostosowanych do  potrzeb i możliwości dzieci w swobodnych zabawach.

15
:30 – 16:00 prace porządkowe ,  rozchodzenie się dzieci do domu.

14
Funkcjonowanie przedszkola
Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 630do 1600.

Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę i wychowanie w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę poza godzinami przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.
Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie w godzinach od 00 do 12.00
W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę. Z powyższej opłaty zwolnieni są pracownicy kuchni.
Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały Nr XXXVIII/174/17 Rady Miasta Sejny z dnia 1 marca 2017r.
Przedszkole jest nieczynne:
W soboty i niedziele z wyjątkiem dni w których organizowane są imprezy środowiskowe, rodzinne integracyjne.
We wszystkie państwowe święta ustawowo wolne od pracy.
W dni wolne ustalone przez MEN oraz przez organ prowadzący przedszkole.
Z powodu niezgłoszenia się dzieci.
O zamknięciu przedszkola rodzice informowani są w formie ogłoszenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola oraz na facebooku .

15
Oddziały przedszkolne
Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

16
Pracownicy przedszkola
W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pracowników administracji i obsługi.
W przedszkolu dopuszcza się utworzenie stanowiska pomocy nauczyciela (niani) w przypadku ponad dwudziestoosobowej grupy dzieci 3-4 letnich.
Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.

17
Plan pracy nauczycieli
Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel   w szczególności:
organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),
wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).

Nauczyciel może wybrać program wychowania przedszkolnego:
Wśród programów zatwierdzonych przez MEN dostępnych na rynku
Opracować program samodzielnie, bądź we współpracy z innymi nauczycielami
Wybrać program autorski (opracowany przez innego nauczyciela)
Zasady dopuszczenia programu autorskiego do realizacji w przedszkolu określają odrębne przepisy prawa oświatowego.
W przedszkolu każdego roku ustala się przedszkolny zestaw programów
Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując miesięczny plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:

realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

Do zakresu zadań nauczyciela należy:

prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,
prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę pomieszczeń,
Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.
Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,
przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;

uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
systematycznego eksponowania prac dzieci.

Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

18
Zadania pracowników administracyjno-obsługowych
Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
Wszyscy pracownicy przyczyniają się do dbałości o klimat i atmosferę, przestrzegając zasad współżycia społecznego.
Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,
Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegania funkcjonujących w placówce regulaminów oraz poleceń zwierzchników, związanych z organizacją pracy w przedszkolu.
Obowiązki i odpowiedzialność, pracowników administracji i obsługi określają szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności, podpisane przez pracowników znajdują  się w teczkach akt osobowych.

Intendent przedszkola – wykonuje związane z całością spraw administracyjno-gospodarczych w przedszkolu.
Do obowiązków  intendenta w szczególności  należy:
Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu zaplecza żywieniowego,
Zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt,
Sporządzanie jadłospisów,
Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,
Pobieranie odpłatności za przedszkole od rodziców i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy placówki.
Przestrzegać przepisów: HCCP, bhp, dyscypliny pracy, ppoż,

Kucharz ma obowiązek:
Przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
Przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych
dbać o racjonalne ich zużycie,

Prowadzić magazyn podręczny,
Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
Brać udział w ustalaniu jadłospisów dziennych i dekadowych,
Przechowywać próby posiłków wg obowiązujących przepisów,
Przestrzegać przepisów: HCCP, bhp, dyscypliny pracy, ppoż,
Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

Pomoc kucharza obowiązana jest:
Pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
Utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,
Załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów,
Przestrzegać przepisów: HCCP, bhp, dyscypliny pracy, ppoż,
Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

Pomoc nauczycielki w przedszkolu obowiązana jest:
Spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z    rozkładu   czynności dzieci w ciągu dnia,
brać udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal
pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na spacer
sprzątać po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych itp.
pomagać przy karmieniu dzieci słabo jedzących
pomagać w innych sytuacjach tego wymagających
ponosić odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. pobytu w toalecie, itp.
.uczestniczyć w wycieczkach i spacerach,
przestrzegać przepisów: bhp, dyscypliny pracy, ppoż,
wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.

Woźna oddziałowa obowiązana jest:
Woźna oddziałowa podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
Utrzymywać w czystości powierzone pomieszczenia przedszkola i w stanie używalności powierzony sprzęt,
Dbać o estetykę pomieszczeń,
Dbać o kwiaty w przydzielonych pomieszczeniach,
Dbać o estetyczne nakrycie stołów podczas posiłków i estetyczne ich spożywanie przez dzieci,
Przestrzegać czystości osobistej, zasad bezpieczeństwa i dyscypliny pracy, przepisów ppoż. i dobrej praktyki higienicznej,
Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora i poszczególne nauczycielki wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
W zakresie organizacji posiłków odpowiada za:
przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem
rozdawanie (3 razy dziennie) właściwych porcji dzieciom, wg ilości określonych przez normy żywieniowe
dbałość o estetyczne podawanie posiłków
podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia
pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących
przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny

W zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za:
odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, zgodnie z opracowanymi procedurami
właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych
pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z Sali
zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu
monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych
utrzymywanie rewirów wyznaczonych do sprzątania w należytej czystości

Pracownik gospodarczy zobowiązany jest do :
Dbałości o czystość i porządek w budynku przedszkola i poza nim,
Dbałości i sprawdzania stanu technicznego urządzeń sanitarnych, technicznych i sprzętu znajdujących się w budynku przedszkolnym,
Terminowego i jakościowego wykonywania prac konserwatorskich i remontowych sprzętu przedszkolnego oraz urządzeń technicznych,
Dbania o powierzony sprzęt i narzędzia,
5. Zgłaszania dyrektorowi przedszkola o potrzebach i trudnościach w zakresie konserwacji oraz o usterkach i awariach,
Wykonywania prac ogólnobudowlanych,
Dokonywania zakupów potrzebnych materiałów,
Dbania o mienie zakładu i używania go zgodnie z przeznaczeniem,
Wykonywania napraw wodociągowo-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
Dbałości o estetyczny wygląd osobisty i przestrzegania dyscypliny pracy i współżycia między pracownikami,
Przestrzegania przepisów bhp i p. poż,
Wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

1
9
Wychowankowie przedszkola
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.
Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane z przedszkola w godzinach jego działalności  tj. od  630 do 1600. Dzieci 5-cio godzinne przebywają w przedszkolu od godziny  700 do  godziny 1200,
Dzieci młodsze, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego powinny być przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godziny 830 .    

20
Zasady przyjęć do przedszkola
Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Sejny.
Informacje o zasadach i terminie rekrutacji ogłasza organ prowadzący na stronie internetowej miasta.
W przedszkolu funkcjonują dokumenty regulujące proces rekrutacji do przedszkola:
Procedura rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
wzór wniosku do przedszkola przyjęty zarządzeniem organu prowadzącego przedszkole
wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:
imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
imiona i nazwiska rodziców kandydata,
adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.),
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),
dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, są składane w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w formie kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 4, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.
Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Sejny
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie miasta Sejny niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wskazane w ust. 10 mają taką samą wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Sejnach z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteria oraz Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa organ prowadzący przedszkole w drodze uchwały.:
1)  rodzice opiekunowie prawni dziecka są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym – 20 pkt.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola – 15 pkt
Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 7 godzin dziennie i korzystania z 3 posiłków dziennie – 5 pkt.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1–12, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

21
Komisja rekrutacyjna
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

22
Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola i stronie internetowej przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

23
Prawa i obowiązki wychowankó
w
Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
zaspokajanie potrzeb własnych,
doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
zabawę i wybór towarzysza zabawy,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
wyrażanie własnych sądów i opinii,
poszanowanie godności osobistej,
tolerancję,
akceptację,
zrozumienie indywidualnych potrzeb,
poszanowanie własności,
indywidualne tempo rozwoju.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł zawartych w „Kodeksie przedszkolaka”.
przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,
samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
szanować wytwory innych dzieci,
godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

24
Obowiązki rodziców
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
respektowanie niniejszego statutu,
respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

25
Prawa rodziców
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
Rodzice mają prawo do:
zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,
wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

26
Zasady odpłatności za przedszkole
Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci 6-letnich.
Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie dzieciom 3-5 letnim  w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie od 700 do 1200 na podstawie Uchwały Nr IX/41/11  Rady Miasta w Sejnach z dnia 14 czerwca 2011r.
Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami.
Przedszkole zapewnia dziennie 3 posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek)
Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.
Z wyżywienia w przedszkolu mogą odpłatnie korzystać pracownicy przedszkola

wysokość opłaty za wyżywienie dzieci ustala dyrektor przedszkola z intendentem przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole;
wysokość opłat za wyżywienie pracowników ustala organ prowadzący we współpracy z dyrektorem przedszkola
bezpłatnie z wyżywienia w przedszkolu korzystają pracownicy kuchni;
opłaty za świadczenia przedszkola i za wyżywienie wnoszone są z góry każdego miesiąca w terminie ustalonym przez  intendenta przedszkola.
za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.

Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:
rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 15 dnia danego miesiąca z góry,
opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola lub gotówkowo u intendenta przedszkola.
wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom pierwszego dnia roboczego danego miesiąca,
zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch miesięcy spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

27
Skreślenie dziecka z listy wychowanków
Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres 2 miesięcy), nieobecności dziecka (ponad 2 miesiące) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,
nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.
Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

28
Współdziałanie organów przedszkola
Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych prawem oświatowym
umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

29
Zasady rozwiązywania sporów
Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.
Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.

30
Ceremoniał
Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się dzieci, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach przedszkolnych.
Ceremoniał przedszkolny jest opisem zasad udziału sztandaru przedszkolnego i samej celebracji sztandaru
Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny, stanowi integralną część z p[rzyjętą tradycją przedszkolną oraz harmonogramem imprez i uroczystości.
Ceremoniał określa symbole narodowe i przedszkolne:
Godło Państwa
Sztandar przedszkola
Hymn państwowy
Hymn przedszkola

Godło państwa znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej i w gabinecie dyrektora,
Sztandar dla społeczności przedszkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny jakim jest dom, wspólnota przedszkolna, miasto. Znajduje się w holu przedszkola w przeznaczonej do tego zamkniętej gablocie.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania i powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji odbywa się z zachowaniem właściwych postaw jego poszanowania.
Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych ( min. 2 zwrotki).
Hymn przedszkolny wykonywany jest na uroczystościach przedszkolnych miejskich i innych związanych z obchodami rocznic wydarzeń miejscowych oraz związanych z obchodami świąt państwowych.

Ceremoniał szczegółowo określa zasady uczestnictwa sztandaru w uroczystościach, chwyty sztandaru, określa skład pocztu sztandarowego i zasady udziału sztandaru w uroczystościach poza przedszkolem.
Za wystawienie sztandaru i poczet sztandarowy zgodnie z ceremoniałem odpowiada wyznaczony nauczyciel.
Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości.
Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

31
Dokumentacja przedszkola
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

32
Niniejsze aktualizacje STATUTU  zostały zapisane w formie tekstu ujednoliconego.
STATUT po zmianach przyjęto w drodze Uchwały na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego im. Marsza łka Józefa Piłsudskiego w Sejnach dnia 27. 11. 2017 r. oraz 20 kwietnia 2018r.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego